EU-projekt: Crossing The Line & Ogmius

Crossing The Line startade som ett projekt finansierat av EUs fond Creative Europe under åren 2014-2017. Projektet var ett partnerskap bestående av tre europeiska teatrar, samtliga ledande i Europa inom fältet av teatrar som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa partners var, förutom Moomsteatern, Mind the Gap i England och Compagnie de l’Oiseau-Mouche i Frankrike. Partnerskapets syfte är att lära av, och stärka varandra genom möten och workshops, samt dela med sig av den samlade kunskapen och erfarenheten till andra, inklusive likasinnade organisationer som befinner sig i ett tidigare stadie i sin utveckling. Det första projektet avslutades i januari 2017 med en gemensam festival i Frankrike med deltagare från 11 olika länder.

Partnerskapet har sedan dess vidgats till fler teatrar runt om i Europa, som träffas med jämna mellanrum för att diskutera olika vägar att samarbeta. Bland dessa ingår Blue Teapot Theatre Company på Irland, Theater Babel i Holland, Theatre 21 i Polen och Hijinx Theatre i Wales.

Läs mer om projektet Crossing The Line på www.crossingtheline.eu

OGMIUS – Ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för Erasmus+

Ogmius är ett treårigt projekt som startar i september 2018 och avslutas i juni 2021. Det finansieras av EUs fond Erasmus Plus och i samarbetet ingår Moomsteatern, Mind the Gap i England och Compagnie de l’Oiseau-Mouche i Frankrike. Ogmius handlar om att bygga vidare på det arbete som de tre teatrarna inledde under det första projektet Crossing The Line.

Projektets tre partners är alla professionella teatergrupper som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer, erkända inom kultursektorn i respektive land. Var och en av organisationerna har utvecklat metoder, processer, verktyg, stöd och fortbildning specifikt riktat mot skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. Detta gav ett stort värde till de möten och workshops som skedde mellan teatrarna inom ramen för Crossing The Line, men i  projektet hann vi endast nosa på de möjligheter vi kunde se, för att i utbytet med varandra utveckla våra egna organisationer. Vi vill nu fördjupa och dokumentera arbetet.

Ogmius vill mobilisera det material som framkommer i utbyte mellan de tre teatrarna, dokumentera processen, och göra den användbar för andra organisationer.

Kärnan i projektet handlar om kompetensutveckling för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer, och att kunna göra våra erfarenheter och metoder användbara för andra. Det handlar även om ett yrkesmässigt utbyte emellan, och dokumentation av, det arbete som sker för att stötta skådespelarna i deras yrke. För att skådespelare med inlärningssvårigheter ska kunna genomföra sitt arbete har var och en av organisationerna byggt upp system där det finns funktioner hos annan personal på teatern som stöder skådespelarna i deras arbete. Projektet handlar därför även om kunskapsutbyte emellan, och dokumentation av, dessa funktioner.

För Moomsteaterns del blir detta en kompetensutveckling för våra skådespelare och en utveckling av det arbete som sker runt skådespelarna. Men framtidsmålet för vårt samarbete är större än så! Visionen är att teatrar som i vanliga fall inte arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer ska se värdet av, och våga sig på, att inkludera skådespelare med variation i sin ensemble. Projektet är en utveckling av Moomsteatern, men i förlängningen även visionen om en utveckling av möjligheter för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer att få arbeta inom den professionella kultursektorn.