TeaterAkademin

I januari 2021 skrev Moomsteatern och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad under ett IOP-avtal, ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Stommen i detta IOP är att Malmö stad startar upp en ny daglig verksamhet inom LSS, för sju deltagare med teaterinriktning. Denna har fått namnet TeaterAkademin. Funktionsstödsförvaltningen i Malmö har öppnat verksamheten i en ny lokal som ligger geografiskt nära Moomsteatern, vilket möjliggör för deltagarna att enkelt röra sig mellan de två verksamheterna. IOP-avtalet sträcker sig över tre år. Under tredje året utvärderas samarbetet och beslut tas om båda parter vill fortsätta samverka i denna form.

Moomsteatern finns med och fyller verksamheten med innehåll genom att lägga upp långsiktig och kortsiktig planering, i samarbete med den omsorgs- och teaterpedagog som anställs av funktionsstödsförvaltningen. Denna planering syftar till att skapa en grundläggande kunskap hos deltagarna om vad skådespelaryrket innebär, samt ge individerna chansen att utveckla sina färdigheter som skådespelare.

Att skapa en tydlig struktur för samverkan mellan Moomsteatern och daglig verksamhet innebär att deltagare får den tid på sig som de behöver för att utvecklas i sin egen takt, då den tid som behövs för en sådan utveckling skiftar stort från individ till individ. En viktig aspekt i samarbetet är att möjliggöra rekrytering av skådespelare med funktionsvariationer. Deltagarna ska under sin tid på TeaterAkademin få chansen att lära sig det de behöver för att kunna verka inom den professionella scenkonsten. Det långsiktiga målet är att både Moomsteatern och andra teatrar ska kunna vända sig till TeaterAkademin när de söker skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.